Το έργο METAMINDS (Metacognition in European Teaching: Activating Minds Through the Implementation of New Development Strategies -Μεταγνώση στην Ευρωπαϊκή Διδασκαλία: Ενεργοποίηση του νου δια μέσου της εφαρμογής νέων στρατηγικών ανάπτυξης) περιλαμβάνει Δημοτικά και Γυμνάσια από 7 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία Ελλάδα Ισπανία Πορτογαλία Δανία Λιθουανία και Αγγλία) σε μια στρατηγική εταιρική σχέση στο πλαίσιο της δράσης Erasmus + KA2.

Επικεντρώνεται σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σήμερα και έχει ως στόχο την αντιμετώπισή τους δημιουργώντας ευκαιρίες κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Ποιές είναι οι σημερινές μεγάλες προκλήσεις στην Εκπαίδευση; Είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πάντα ενήμεροι για όλες τις μεθόδους και τα υλικά που έχουν στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την εκπαιδευτική επιτυχία; Κάποιοι από αυτούς ίσως γνωρίζουν, σχεδόν ενστικτωδώς, τη σωστή ″συνταγή″. Ωστόσο, σε ένα τέτοιο όλο και πιο περίπλοκο και δύσκολο πλαίσιο όπως το σημερινό, πολλοί καθηγητές και μαθητές βιώνουν την απογοήτευση και την αίσθηση της αποτυχίας.

Η προώθηση των μεταγνωστικών στρατηγικών διδασκαλίας/μάθησης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο ευέλικτοι, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν επίγνωση του ρόλου τους ως εκπαιδευόμενων και βελτιώνει τις δεξιότητες τους. Δεξιότητες του τύπου "μαθαίνω πώς να μαθαίνω" συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: οι δυσκολίες των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των μαθητών, η εισαγωγή των ΤΠΕ στην τάξη, η αντιμετώπιση ανομοιογενών τάξεων, η έλλειψη κινήτρων και αυτοπεποίθησης των μαθητών καθώς επίσης και η επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία.

Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα METAMINDS προτείνει την πραγματοποίηση μιας διπλής δράσης, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές (10-14 ετών) ταυτόχρονα, με στόχο την εισαγωγή/ενίσχυση μεταγνωστικών στρατηγικών. Πρόκειται για μια πιλοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη μεταγνώση (Ο1) με διάχυση μέσω peer-to-peer κατάρτισης και για μια στρατηγική μάθησης για τους μαθητές (Ο2). Οι δράσεις αυτές σχεδιάστηκαν για να δοκιμαστούν πιλοτικά, να αξιολογηθούν και να διαδοθούν στο εσωτερικό των εταίρων και εκτός αυτών με on-line μαθήματα μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Το έργο αναμένεται να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στις μεταγνωστικές στρατηγικές, να υποκινήσει στο να υιοθετηθούν στην καθημερινή διδασκαλία, να βελτιώσει τη δεξιότητα "μαθαίνω πώς να μαθαίνω" των μαθητών όπως επίσης να τους δώσει κίνητρα για μάθηση.