Erasmus+ KA2 tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte METAMINDS(Metacognition in European Teaching: Activating Minds Through the Implementation of New Development Strategies-Metakognicija europiniame mokyme: mąstymo aktyvinimas diegiant naujas mokymo strategijas) dalyvauja 7 pradinės/ pagrindinės mokyklos iš 7 Europos šalių (IT, DK, GR, LT, PT, SP, UK).

Projektas nukreiptas į šiandienines švietimo įstaigų problemas ir siekimą jas spręsti kuriant naujas mokymo/si galimybes.

Kokie yra pagrindiniai švietimo iššūkiai? Ar mokytojai ir mokiniai visada žino visus prieinamus būdus ir priemones, kad sėkmingai įgyvendintų išsikeltus tikslus? Kai kuriems sekasi natūraliai ir jie tiesiog instinktyviai žino, kas yra reikalinga. Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje daugybė mokytojų ir moksleivių patiria susierzinimą ir nepasisekimo jausmą.

Metakognityvinių mokymo/mokymosi strategijų, padedančių mokytojams tapti lankstesniems, o mokiniams geriau suprasti savo kaip besimokančiųjų, vaidmenį ir pagerinti mokymosi mokytis sugebėjimus, pasitelkimas gali padėti išspręsti pagrindinę priežastį tokių problemų kaip mokytojų sunkumai pritaikyti mokymo stilių prie besikeičiančių mokinių poreikių, IKT diegimas klasėse ir skirtingų gebėjimų mokinių mokymas, menkos motyvacijos ir nepasitikinčių savimi mokinių mokymas ir pasikartojančios nesėkmės.

Šiuo tikslu, METAMINDS siūlo imtis dvejopo veiksmo, nukreipto į mokytojus ir mokinius (10-14 m.) tuo pačiu metu, taikant metakognityvinius metodus. Bandomasis mokytojų metakognicijos mokymo kursas (O1) ir mokinių mokymosi mokytis modulis (O2) bus sukurti ir išplatinti partnerių institucijose ir už jų ribų.

Tikimasi, kad projektas pagerins mokytojų gebėjimą per pamokas taikyti metakognityvinius mokymo būdus ir pagerins mokinių mokymosi mokytis gebėjimus bei motyvaciją.